Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tema 1: Samspil og læring

Fokus i dette laboratorium er voksen-barn samspillet og børns læring forstået som en udvidelse af deres deltagelsesmuligheder i lyset af dette samspil. Formålet med Samspil og læring i BIC2 er at bidrage til de aktuelle diskussioner af, hvad der konstituerer kvalitet i dagtilbud og ikke mindst hvordan pædagogiske processer kan beskrives, begrebsliggøres og udvikles på måder, der også opleves som meningsfulde i en pædagogisk praksis. Der vil især være fokus på strukturering og udvikling af pædagogisk samspil med en særlig opmærksomhed på (1) de voksnes relationskompetence og åbenhed for børns perspektiver (2) udvikling af deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Der vil desuden være forskningsmæssigt fokus på, at udvikle metoder til at beskrive hvordan den voksnes tilstedeværelse i samspillet bevæger og udvikler det pædagogiske repertoirer samt hvordan børns erfaringer/læring kan undersøges, begrebsliggøres og udvikles.

Disse foci implicerer både teori- og metodeudvikling baseret på en participatorisk forskningstilgang, hvor de deltagende pædagoger og dagplejer spiller en hel central rolle bl.a. i forhold til generering af forskningens empiriske grundlag. Sammen skal vi bl.a. undersøge hvordan et mere varieret samspil baseret på åbenhed for barnets perspektiver og meningsdannelse får betydning, ikke kun for barnets oplevelse her og nu, men også for efterfølgende situationer og samspil med den voksne og andre børn.

Laboratoriet henter inspiration fra tværdiciplinært sociokulturelle forskningsfelt repræsenteret ved bl.a. Gergen (2009), Davies (2014) og Bruner (1998). Kenneth Gergens perspektiv på relationel tilblivelse og hans bestræbelse på at fjerne den traditionelle skelnen mellem indre og ydre og erstatte det med forestillingen om handlinger, der er indlejret i relationer kan inspirere i forhold til at beskrive samspillets dynamik og bevægelighed.  I BIC2 vil laboratoriet desuden arbejde med Havardprofessor Elllen Langers  teoretiseringer af og undersøgelser om mindfulness and learning. Langer definerer nærvær (mindfulness) som er en fleksibel sindstilstand hvor man aktivt engagerer sig i nuet, noterer sig nye ting og er sensitiv over for konteksten (Langer, 2000, p. 220). I stedet for i samspillet at falde tilbage på vante forestillinger og kategoriseringer udvikler pædagogen sensitivitet og åbenhed for variationer i kontekst og perspektiver, og muliggør nye forestillinger om situationen og barnet (Langer et al., 2012).