Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tema 2: Overgangspædagogik – 0- 4 år

Overgangspædagogik – 0- 4 år

Med udgangspunkt i teoriudvikling i 28 praksisudviklingstrin (16 i vuggestuekontekst og 12 i dagplejekontekst) fra Oles laboratorium i BIC1, vedrørende modtagelse af børn – både den første modtagelse og den daglige modtagelse – og begrebet Delt intentionalitet v. Michael Tomasello, mellem omsorgsgiver og barn og omsorgsgiver og forældre, vil Oles laboratorium i BIC2 mere fokuseret arbejde med overgangspædagogik. Dels overgangen fra familie til dagtilbud ved aflevering og modtagelse – dels fra dagtilbud til familie ved afhentning og dels mere overordnet fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Laboratoriet retter sig således mod både dagpleje og vuggestuer, samt børnehaver. Laboratoriet vil på den ene side arbejde med udvikling af praksisformer, der gavner barnets trivsel, læring og udvikling – i disse overgangsfaser. Desuden vil laboratoriet identificere generaliserbare tegn på barnets såkaldte vinduer (teorien om vinduer er udviklet i BIC1, og er når barnet er parat og accepterer en overgang) og samtidig vil laboratoriet udvikle praksisformer, der kan tage højde for barnets tilpasningsevne i disse situationer.

Delt intentionalitet tænkes som det teoretiske udgangspunkt, som momenter hvor dels barnet søger at influere omsorgsgiverens mentale tilstand – dels når omsorgsgiver og barn søger at forstå den andens mentale tilstand, motiver, emotioner mv..

Laboratoriet vil desuden arbejde med at identificere og finde balancer mellem personlige og faglige kompetencer (som udviklet i BIC1). Personlige kompetencer tænkes som fx empati, evnen til at etablere zoner af intimitet (fælles opmærksomhed), at kunne identificere sociale motiver mv. Antagelsen vil være, at omsorgsgiveren bruger sine personlige kompetencer og forforståelser til at vurdere pædagogiske problemstillinger og børns intentionalitet ud fra faglige kriterier og derved agere professionelt.

Dette munder ud i fire forskningsspørgsmål:

  1. Hvordan etableres overgange i barnets hverdagsliv, der mindsker barnets tilpasning og fremmer dets trivsel?
  2. Hvilke personlige og faglige elementer synes at rumme evnen til delt intentionalitet?
  3. Hvilke tilrettelagte rammer og iscenesættelse, tilgodeser overgangsfaser?
  4. Kan der identificeres generelle træk ved overgange?